Lần làm mới lại cuối cùng:  17/06/2024 00:56:38 (GMT).
Tài khoản của tôi
Thông tin tóm tắt của tôi
Giá trị hiện tại của các vị thế mở:
Tổng số khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Số dư tự do:
Tổng giá trị tài khoản hiện tại là:
Tổng số vay:
* Các giá trị được căn cứ vào các định giá thị trường hiện tại.
* Tổng giá trị tài khoản mô tả giá trị tài khoản của bạn vào thời điểm có các định giá thị trường hiện tại.
Mức chênh lệch định sẵn
Với tư cách là một người giao dịch thường xuyên, bạn nên nói chuyện với Chuyên Viên Quản Lý Dịch Vụ Tài Khoản của bạn về các mức chênh lệch định sẵn tác động xấu đến mức độ kinh doanh của bạn.
Pip thập phân
Giờ đây bạn có thể sử dụng các pip thập phân để giúp bạn tận dụng lợi thế lượng tăng giá và độ dịch chuyển trong thị trường nhỏ hơn. Tìm hiểu thêm về các pip thập phân