Lần làm mới lại cuối cùng:  16/06/2024 23:59:15 (GMT).
Tài khoản của tôi
Rút tiền

Tình trạng yêu cầu

Từ ngày:
Đến nay:
Hiển thị
* Định nghĩa về rút tiền
  • Mọi khoản tiền rút trước tiên được xử lý như khoản hoàn trả cho bất kỳ thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng nào mà bạn đã sử dụng để chuyển tiền vào tài khoản.
    Bất cứ khoản tiền bổ sung nào vượt quá tổng số tiền ký quỹ hay tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.
    Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email: cs@easy-forex.com.
  • Đã nhận yêu cầu thanh toán - easy-forex đã nhận được yêu cầu rút tiền của quý khách và hiện đang xử lý khoản thanh toán cho quý khách.
  • Đã hoàn tất thanh toán - easy-forex có sẵn khoản thanh toán cho số tiền rút của quý khách. Khoản thanh toán sẽ có sẵn trong tài khoản của quý khách trong vòng 3-10 ngày làm việc tiếp theo, tùy thuộc vào thời gian xử lý từ ngân hàng của quý khách.